En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal establerts al Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport treballa per garantir que tots els ciutadans -amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat i a la gent gran- que es relacionin amb el Departament a través dels seus portals puguin accedir a la informació i als serveis electrònics en igualtat de condicions, amb independència de les seves circumstàncies personals, mitjans o coneixements.

Aquesta web ha estat desenvolupada seguint les pautes d'accessibilitat definides pel grup de treball permanent Web Accessibility Initiative (WAI) del Consorci per la World Wide Web (W3C) per al seu nivell AA. Actualment aquest nivell AA es compleix en la gran majoria de les pàgines, si bé treballem per seguir millorant-ho.

En tot cas, qualsevol suggeriment en relació amb l'accessibilitat d'aquest lloc web pot presentar-la a través del formulari de suggeriments.