Show simple item record

dc.contributor.advisorOliver Trobat, Miquel Francesc
dc.contributor.authorOliver Trobat, Miquel Francesc
dc.contributor.authorCasero Martínez, Antonio
dc.contributor.authorPortas Fuentespina, Heracli
dc.contributor.authorLlobera, Esperança
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationp. 122-124spa
dc.identifier.urihttp://irie.uib.cat/files/reports/informe-8.pdfspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/98442
dc.descriptionResumen tomado de la publicaciónspa
dc.descriptionGrup de recerca: Educació i Ciutadania (EiC) - Institut de Rercerca i Innovació Educativa de la Universitat de les Illes Balears.spa
dc.descriptionFecha de realización del estudio: 2006-2008spa
dc.description.abstractLa finalitat de la recerca fou elaborar el mapa competencial del formador de formadors per tal d’optimitzar-ne el desenvolupament professional en el marc de les Illes Balears. D’acord amb això, la recerca va dedicar els seus recursos a identificar les qualitats personals i les competències de referència dels formadors de formadors. Per tal d’establir l’estat de la qüestió del tema d’estudi, a partir de la realització d’una anàlisi documental, es presenta la situació actual del concepte de competència, de formador practicoreflexiu i es fa una aproximació a les principals aportacions sobre les competències dels formadors. La recerca que presentam és de tipus qualitatiu i s’ha basat en la metodologia fenomenogràfica a partir de la realització de cinc grups de discussió, que comptaren amb la participació de trenta-tres informadors clau de diversos àmbits de la temàtica d’estudi. Per realitzar l’anàlisi interpretativa s’utilitzà el mètode de comparació constant, que va permetre classificar i analitzar la informació aportada pels experts. A partir d’aquesta informació es va establir un mapa de vuit qualitats personals i nou unitats de competència dels formadors de formadors, que dibuixen un professional amb un perfil d’acompanyament del procés de canvi i de reflexió sobre la seva pràctica. Aquest mapa competencial, sens dubte ha d’esdevenir un element clau per a la millora d’aquest professional a curt termini.spa
dc.format.extentp. 133spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.language.isocatspa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectformación de profesoresspa
dc.subjectinnovación pedagógicaspa
dc.subjectformación de formadoresspa
dc.subjectperfeccionamiento de profesoresspa
dc.subject.otherBaleares (Comunidad Autónoma)spa
dc.subject.otherUniversidad de las Islas Balearesspa
dc.titleAnàlisi del perfil del formador de formadors des de la perspectiva practicoreflexiva a les Illes Balearsspa
dc.typeInformespa
dc.audienceProfesoradospa
dc.bbddInvestigacionesspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelÁmbito generalspa


Files in this item

    Show simple item record