Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorParcerisa Marmí, Lluís
dc.contributor.authorVerger Planells, Antoni
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationp. 372-373spa
dc.identifier.issn1889-805Xspa
dc.identifier.urihttp://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/anuariEducacio/index/assoc/Anuari_e/ducacio_/2016p354.dir/Anuari_educacio_2016p354.pdfspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11162/147343
dc.descriptionResumen basado en el de la publicaciónspa
dc.descriptionResumen también en castellanospa
dc.description.abstractEntre els anys 2013 i 2015, les Illes Balears van viure un dels períodes de mobilització i de conflictivitat social més intensos de la seva història recent. En aquest període, s¿articulà un fort moviment social que rebutjà les retallades i la política lingüística del govern del Partit Popular en l'àmbit educatiu. Aquesta mobilització va desencadenar la convocatòria d'una vaga indefinida en el sector educatiu, seguida d'una mobilització social massiva sense precedents. S'analitza en profunditat aquest període mitjançant 20 entrevistes semiestructurades amb actors clau: alts càrrecs de la Conselleria d'Educació i dels principals partits polítics de l'oposició, inspectors d'educació, sindicats docents estudiantils, membres de l'associació de directors i directores de secundària de Mallorca, federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes, dirigents de lobbys i entitats culturals, professorat de la Universitat de les Illes Balears i membres destacats de moviments socials com la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), la Plataforma Crida i l'Assemblea de Docents. Prèviament a l'execució del treball de camp es va realitzar una anàlisi documental de comunicats, notes de premsa i notícies publicades en premsa escrita, que va facilitar la identificació dels actors i dels esdeveniments clau.spa
dc.description.abstractEntre los años 2013 y 2015, las Islas Baleares vivieron uno de los períodos de movilización y de conflictividad social más intensos de su historia reciente. En este periodo, se articuló un fuerte movimiento social que rechazó los recortes y la política lingüística del gobierno del Partido Popular en el ámbito educativo. Esta movilización desencadenó la convocatoria de una huelga indefinida en el sector educativo, seguida de una movilización social masiva sin precedentes. Se analiza en profundidad dicho período mediante 20 entrevistas semiestructuradas con actores clave: altos cargos de la Consejería de Educación y de los principales partidos políticos de la oposición, inspectores de educación, sindicatos docentes estudiantiles, miembros de la asociación de directores y directoras de secundaria de Mallorca, federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, dirigentes de lobbys y entidades culturales, profesorado de la Universidad de las Islas Baleares y miembros destacados de movimientos sociales como la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (PUDUP), la Plataforma Llama y la Asamblea de Docentes. Previamente a la ejecución del trabajo de campo se realizó un análisis documental de comunicados, notas de prensa y noticias publicadas en prensa escrita, que facilitó la identificación de los actores y de los acontecimientos clave.spa
dc.format.mediumDigitalspa
dc.format.mediumRevistaspa
dc.language.isocatspa
dc.relation.ispartofAnuari de l'educació de les Illes Balears. 2016 ; p. 354-373spa
dc.rightsCuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es)spa
dc.subjectreforma educativaspa
dc.subjectconflicto socialspa
dc.subjectparticipación del ciudadanospa
dc.subjectmovimiento estudiantilspa
dc.subject.otherLey Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)spa
dc.subject.otherBaleares (Comunidad Autónoma)spa
dc.title«Contra la imposició, defensem l¿educació» : crònica de la mobilització educativa a les Illes Balears (2013-2015)cat
dc.typeArtículo de revistaspa
dc.audienceUsuarios en generalspa
dc.bbddAnalíticasspa
dc.description.paisESPspa
dc.educationLevelÁmbito generalspa
dc.title.journalAnuari de l'educació de les Illes Balearsspa


Ficheros en el ítem

    Mostrar el registro sencillo del ítem